Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Chủ đề áp dụng

Quy định này áp dụng cho tất cả các cá nhân và đội tuyển thi đấu các giải đấu từ bán chuyên nghiệp trở lên trong Liên Quân Mobile (LQM).

Đối với một số giải đấu LQM TTTT, một số quy định của điều lệ giải đấu đó sẽ thay thế các quy định của các điều lệ này.

Điều 2. Giải đấu LQM E-Center

Giải đấu Thể thao Điện tử LQM bao gồm:

 1. Các giải đấu trong nước ở cấp độ chuyên nghiệp.
 2. Giải đấu trong nước ở cấp độ bán chuyên nghiệp.

Điều 3. Điều lệ thi đấu của giải LQM

Tất cả các cá nhân và tập thể tham gia thi đấu tại các giải đấu LQM eSports đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy Quy tắc ứng xử khi tham gia hội thi LQM TTTT.

Điều 4. Luật Cạnh tranh LQM

Mọi cá nhân, tập thể khi tham gia thi đấu hay tổ chức thi đấu tại các giải đấu LQM eSports đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những điều Luật Cạnh tranh LQM

Điều 5 ,. Cont cuộc thi

Các đội được BTC cung cấp tài khoản để thi đấu không được phép sử dụng hoặc chia sẻ tài khoản của mình ra bên ngoài môi trường thi đấu.

Chương II

QUY ĐỊNH CÁ NHÂN

Điều 6. Điều kiện tham gia của những người

Một cá nhân được coi là người chơi thể thao điện tử của Liên Quân Mobile nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đã 18 năm kể từ ngày giải đấu bắt đầu.
 2. Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin cá nhân với BTC. Thông tin cá nhân bao gồm:

  1. Họ và tên
  2. ngày sinh
  3. Quê nhà
  4. Địa chỉ thường trú
  5. Passport number (Số hộ chiếu)
  6. Phương tiện liên lạc (e-mail hoặc số điện thoại)

Điều 7. Quy định về Nhân vật Numm

 1. Không đặt tên nhân vật có nội dung liên quan đến tên tuổi của các vĩ nhân, người đứng đầu chính quyền các cấp, anh hùng lịch sử, đoàn thể, danh nhân …
 2. Không được đặt tên những nhân vật trái thuần phong mỹ tục, pháp luật hoặc gây ác cảm cho người khác.
 3. Không đề cập đến dấu hiệu của nội dung xúc phạm, lăng mạ, xúc phạm, tôn giáo, chống lại chính phủ, xã hội hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác được tuyên truyền dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. Không đặt tên cho bất kỳ ký tự nào sử dụng các ký tự đặc biệt, không phải trong bảng chữ cái Latinh và số học.
 5. Tên vận động viên phải được đặt bằng các từ, ký tự có nghĩa rõ ràng, dễ hiểu, cách phát âm không quá 3 âm tiết.

Điều 8. Các quy định liên quan đến việc đổi tên các nhân vật

 1. Không được phép thay đổi tên nhân vật trong quá trình thi đấu, trừ những khoảng thời gian được quy định trong điều lệ thi đấu cá nhân của từng giải đấu.
 2. Việc đổi tên nhân vật phải được BTC thông qua và xác nhận thông qua đơn đăng ký. Đơn xin đổi tên nhân vật / tên đội.
 3. Tên của nhân vật được thay đổi không được vi phạm các quy định tại Điều 6 – Quy định liên quan đến việc chỉ định nhân vật.

Chương III

QUY TẮC NHÓM

Điều 9. Điều kiện tham gia của các đội

Một đội được coi là tham gia các giải đấu bán chuyên và chuyên nghiệp thuộc chủ đề Thể thao điện tử LQM nếu họ đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Tất cả các thành viên trong đội đều là vận động viên LQM và không thuộc bất kỳ đội nào khác.
 2. Có 05 thành viên trong đội chính thức và ít nhất từ ​​01 đến 03 thành viên trong đội dự bị.
 3. Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin đội với BTC. Thông tin về đội bao gồm:

  1. Đội Numm
  2. Tên đầy đủ của tất cả các thành viên trong nhóm và các vị trí
  3. Họ và tên của người quản lý. Người quản lý là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong đội. Quyết định của người quản lý là quyết định cuối cùng của đội.

Điều 10. Quy định về tên đội

 1. Không được đặt tên đội có nội dung liên quan đến tên các vĩ nhân, người đứng đầu chính quyền các cấp, anh hùng lịch sử, đoàn thể, danh nhân …
 2. Không đặt tên đội trái với thuần phong mỹ tục, pháp luật, gây ác cảm với người khác.
 3. Không đặt tên đội có nội dung xúc phạm, cá nhân, tôn giáo, chống chính phủ, xã hội hoặc tuyên truyền cho các hoạt động bất hợp pháp khác dưới mọi hình thức.
 4. Không có tên đội với các ký tự đặc biệt, không có trong bảng chữ cái Latinh và số học.
 5. Tên đội phải được đặt bằng từ và ký tự rõ ràng, dễ hiểu, cách phát âm không quá 4 âm tiết.
 6. Tên đội phải được liên kết với nơi ở hoặc tên của thương hiệu hoặc nhà tài trợ. Tên thương hiệu hoặc nhà tài trợ phải được đăng ký nhận dạng (quyền sở hữu trí tuệ).

Điều 11. Quy định về việc đổi tên đội

 1. Tên đội không được thay đổi trong thời gian thi đấu ngoại trừ những khoảng thời gian được quy định trong điều lệ thi đấu cá nhân của từng giải đấu.
 2. Việc đổi tên đội phải được sự đồng ý và xác nhận của BTC qua đơn đăng ký Đơn xin đổi tên nhân vật / tên đội.
 3. Tên đội được thay đổi không được vi phạm quy định tại Điều 9 – Quy định về tên đội.

Điều 12. Sửa đổi Quy tắc Thủ tục

 1. Việc sửa đổi các thành viên sẽ không vi phạm các quy tắc tham gia của đội quy định tại Điều 8.
 2. Các quy định này chỉ mang tính đại diện cho việc thay đổi thành viên và sẽ không ảnh hưởng đến việc bắt buộc thay thế thành viên nếu nhân viên của đội gặp tai nạn, tử vong và bị cấm thi đấu tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 3. Mỗi đội chỉ có thể thay đổi tối đa 3 thành viên mỗi mùa
 4. Việc thay đổi thời gian của thời gian bắt đầu và kết thúc tương ứng với từng cấp độ giải đấu khác nhau được quy định trong điều lệ bổ sung của từng giải đấu.
 5. Việc thay đổi thành viên phải được sự đồng ý và xác nhận của BTC thông qua bản đăng ký Đơn đăng ký để chỉnh sửa đơn hàng chứa các thông tin sau:

  1. Tên đội đã đăng ký đã thay đổi
  2. Tên của đại diện nhóm đã đăng ký đã thay đổi
  3. Tên của tất cả các thành viên đã được thay đổi cùng với vị trí của người chơi
  4. Thông tin đội hình của các thành viên (Chính thức / Dự bị) đã thay đổi
  5. Chi tiết về sự thay đổi
  6. Ngày có hiệu lực cho sự thay đổi

Điều 13. Điều kiện quản lý đội

 1. Một cá nhân được coi là Quản lý Đội Thể thao điện tử nếu đáp ứng các điều kiện sau:
 2. Đủ hoặc trên 18 tuổi
 3. Hoàn thành việc đăng ký thông tin cá nhân với ban tổ chức. Thông tin cá nhân bao gồm:

  1. Họ và tên
  2. ngày sinh
  3. Quê nhà
  4. Địa chỉ thường trú
  5. số ID
  6. Phương tiện liên lạc (e-mail hoặc số điện thoại)

Điều 14. Quy định về nhiệm vụ của Trưởng nhóm

 1. Quản lý đội có trách nhiệm thông báo cho các vận động viên về thời gian tập luyện và thi đấu của đội.
 2. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm quản lý các kênh truyền thông đại chúng của đội (website, fan page, youtube, facebook cá nhân, …)
 3. Trưởng đoàn có trách nhiệm thông báo cho BTC những thay đổi về nhân sự của đội theo quy định.

Xem Thêm  TOP 3 nồi áp suất dưới 1 triệu đáp ứng tốt nhu cầu cho gia đình có ít thành viên | 25h.vn